هنر ايران باستان به مثابه ی يک پارادايم

مقدمه

نظرية ‹‹ تامس كوهن ›› در فلسفة علم شنا سي با تأ كيدي كه بر عوامل جامعه شناختي دارد ، فرصتي فراهم مي كند تا ‹‹ ساختار انقلابي پيشرفت يك علم ›› نظريه اش را در ساير زمينه هاي فعاليت هاي فكري بشري بسط و توسعه داد . بر اساس اين نظريه ‹‹ شيوة پيشرفت يك علم را مي توان به طرح بي پايان ذيل خلاصه نمود :

     پيش علم ، علم عادي ، بحران ، انقلاب ، علم عادي جديد ، بحران جديد ››[1]. وي با اراية مفهوم  پارادايم ‹‹ بر مفروضات كلي تئوريك و قوانين و فنون كاربرد آنها كه اعضاي جامعة علمي خاصي بر مي گيرند ››[2] به تجزيه و تحليل تاريخ علم پرداخت .

        با اين مقدمه قصد داريم بررسي نماييم كه آيا هنر ايران باستان را برطبق نظريات‹‹ تامس كوهن ›› مي توان به مثابة يك پارادايم در نظر گرفت ؟ نمي توان ادعا نمود كه پاسخ پرسش مذكور را به سهولت و در  اين گفتار و بررسي كوتاه بدست آورده و اثبات خواهيم كرد . ولي فرصتي فراهم مي كند تا در اين باره بيشتر انديشيده و نگاه تازه تري در بررسي هاي تاريخ هنر ايران حاصل گردد .

      در اين گفتار با بررسي هنر هاي پيش از تشكيل شاهنشاهي هخامنشيان ايتدا به طرح مسئلة پيش علم پرداخته و سپس شروع پارادايم و علم عادي  با تشكيل حكومت هخامنشيان مورد توجه قرار خواهد گرفت . فعاليت عادي هنرمندان را بررسي و ويژگي هاي مشترك آثار باقي مانده را در سه دورة تاريخي هخامنشيان ، اشكانيان و ساسانيان تلاش خواهد شد بيرون كشيده ، مطرح شوند . بررسي اعوجاجاتي كه در علم عادي چندين بار رخ مي نماياند ، بخش ديگري از بررسي ها خواهد بود ( حملة اسكندر و نفوذ هنر هلني ، دوران واگذاري قدرت از اشكانيان به ساسانيان ، نفوذ ساير اديان در ايران ، ترميم دين زرتشتي در دوران ساسانيان و ... ) .

     شكل گيري بحران و نمود آن در آثار هنري به ويژه دوران ساساني بخش انتهايي بررسي ها را تشكيل خواهد داد . هدف بيان اين مطلب است كه هنر ايران باستان را به مثابة يك پارادايم هنري ( از بدو شروع حكومت هخامنشيان تا پايان حكومت ساسانيان ) كه در حدود بيش از يك هزار سال بر ايران و سرزمين هاي مجاور حاكم بوده است ، مطرح نمود . 

 

1.

     سرزمين ايران فلات پهناوري است با سلسله كوه هاي عظيمي كه ازدو سوي آن را فراگرفته اند . سلسله كوه هاي البرز در شمال و زاگرس در غرب و شمال غربي سبب گرديده تا بخش مركزي فلات به مناطقي خشك و بياباني بدل گردد . دشت هاي وسيع با حداقل بارندگي در طول سال بخش وسيعي ار اين فلات را خالي از سكنه كرده است . در دامنه هاي زاگرس به ويژه دامنه هاي غربي آن ، دره هاي سرسبز با چشمه ها و رودخانه هايي كه در تمام طول سال آبدهي دارند ، وجود دارند كه مأمن و مسكن مناسبي براي زندگي آدميان در خود گرد آورده اند . در دامنه هاي شرقي آن نيزبه دليل وجود چشمه هاي پرآب در حاشية كوير مناطق مناسبي براي زندگي فراهم گرديده است .

   سرزمين ايران از جمله نقاطي است كه توسط انسان براي زندگي انتخاب گرديد . شرايط آب و هوايي مناسب ، دره هاي سرسبز زاگرس با دشت هاي وسيع پر از شكار ، چشمه ساران پر آب و كوهستان با غارهايي كه شباهنگام آن ها را از شر حيوانات درنده و سرما حفظ مي كرده ، آنان را به ماندن در اين سرزمين ترغيب نموده است . به طوري كه به سهولت در دامنة كوه ها مي توان دست افزار هاي ساختة آن ها را يافت .

     هنوز منشاء اقوامي كه در گوشه و كنار فلات ايران مسكن گزيدند ، مشخص نيست . آنان در دسته هاي پراكنده در دامنة كوه ها و در كنار چشمه ها تشكيل دهكده هاي اوليه را دادند . دامداري و كشاورزي محدود و شكار نيازمنديهاي زندگي آنان را فراهم مي نمود . شرايط تقريبا يكسان زيستي ، زندگي اجتماعي نزديكي ميان اين تجمع هاي كوچك بوجود آورده بود . بررسي دست ساخته هاي اين مردمان و نقوشي كه بر سفالينه ها و يا اشياء فلزي خود پديد مي آوردند ، به وضوح نشان مي دهد كه تا چه پايه داراي اعتقادات ، احساسات و فرهنگ مشابه بوده اند . سفالينه هاي دوران هاي مختلف سيلك ، تپه گيان ، خوروين ، املش ، شوش و ... تلقي مشابه اين مردمان را از دنياي اطراف خود بر ما عرضه مي دارند .

     در اين ميان دشت خوزستان به دليل تماس با بين النهرين ، زودتر ار ساير نقاط ايران به تشكل اجتماعي مي رسد . دولت ايلام به مركزيت ‹‹ شوش ›› در آخرين قرن هزارة چهارم پيش از ميلاد پا به عرصة تمدن مي گذارد . در شمال ايلام ، در ميان كوهستان هاي پر پيچ و خم زاگرس مركزي مردماني زندگي مي كردند كه توانستند چندين قرن بر بين النهرين فرمانروايي داشته باشند .

     ورود آريايي ها در اوايل هزارة اول پيش از ميلاد و اسكان آنان در نقاط مختلف فلات و در  آميزي با مردمان محلي ، توأم با حوادث مهم سياسي و اجتماعي و فرهنگي گرديد كه نه تنها در تاريخ سرزمين  ايران ، بلكه در آيندة خاورميانه و نزديك تأثيرات عميق برجاي گذارد .

     در اواخر قرن هفتم پيش از ميلاد مادها در غرب ايران با اتحادي كه بين قبيله ها و ساير اقوام برقرار نمودند ، توانستند امپراتوري آشور را در شمال بين النهرين از ميان برده و خود تشكيل امپراتوري جديدي را بدهند . عمر اين امپراتوري چندان به طول نيانجاميد و در سال 550 پيش از ميلاد توسط كورش از قوم پارس به پايان رسيد . كورش با برقراري اتحاد ميان مادها و پارس ها پاية امپراتوري بزرگ هخامنشي را ريخت . وي با درايت و سياست اصولي خويش ، يا شعارهاي عدالت ، نظم و آزادي اقدام به كشور گشايي نمود . اقوام خاورميانه و نزديك كه از نا امني ، چپاول و آزار حاكمان محلي و زورگويان خارجي به تنگ آمده بودند ، از كشورگشايي هاي كورش حمايت كرده و با وي هم صدا گرديدند . روي كار آمدن هخامنشيان توأم با تشكيل حكومتي بزرگ از رود سند در شرق گرفته تا رود نيل در غرب بود . حكومتي كه نزديك به دو قرن شرايط مساعدي براي بازرگاني ، داد و ستد ، ارتباطات فرهنگي و انباشت سرمايه فراهم آورد . هخامنشيان با ثروت بدست آمده از سراسر امپراتوري دست به اقدامات بزرگي در جهات اقتصادي ، اجتماعي ، ارتباطات و فرهنگ و هنر زدند ، و تمدني را پايه ريزي كردند كه تا اقصي نقاط جهان آن روزگار نفوذ كرده و آثاري از خود بر جاي گذارد .

     در سال 330 پيش از ميلاد امپراتوري هخامنشي كه به سستي و ضعف گراييده بود ، بدست اسكندر ، سرداري از سرزمين مقدونيه در شمال يونان ، از ميان رفت . سلوكي ها كه نام خود را از يكي ار سرداران اسكندر اخذ كرده بودند ، وارث قسمت اعظم شاهنشاهي هخامنشي شدند . سلوكيان تلاش نمودند با تشكيل كلني هاي يوناني نشين در نقاط مختلف ايران و ترويج سنن يوناني بر سرزمين ايران حكومت كنند . تلاش آنان سواي تأثيراتي كه بر جاي گذارد ، ناكام ماند . چرا كه جامعة ايراني پذيراي سنت هاي اجتماعي و  فرهنگي يونان نبود . تا اين كه در سال 250 پيش از ميلاد ، پارتيان كه در شمال شرق ايران زندگي مي كردند ، تسلط يافتند .

     پارتيان كه شاهان خود را اشك مي ناميدند ، اقوامي چادرنشين بودند كه در نحوة كشوري و لشگري ، فرهنگ ، هنر و دين روش هاي متخذه از نحوة زندگي خود را پيگيري نمودند ، كشورداري آن ها بر اساس ملوك الطوايفي بود و در برخورد با مهاجمان خارجي و يا كشورگشايي به روش پارتيزاني عمل مي نمودند .چرا كه ارتش منظم و يكپارچه اي همچون هخامنشيان نداشتند . از نظر هنري ابتدا روش هاي يوناني را مي پسنديدند و پيروي مي كردند . ولي به مرور سنت هاي ايراني جايگزين يوناني دوستي شد كه كاين خود امكاني جهت پاسداري از سنت هاي كهن شرقي گرديد . 

     در نيمة اول سدة سوم ميلادي ، اردشير اول ، حاكم محلي ايالت فارس از ضعف و سستي اردوان پنجم پادشاه پارتي استفاده كرد و در نبردي وي را از بين برد و خود را شاه ايران و جانشين بر حق هخامنشيان اعلام داشت . وي طي جنگ هاي پي در پي سراسر سرزمين ايران را به تصرف خويش در آورد و پاية يك سلسلة جديد حكومتي ايراني را به نام ساسانيان ريخت . ساسانيان با زنده كردن مجدد سنن ايران هخامنشي و اعلام دين زرتشتي به عنوان دين رسمي كشور ، دست به اقدامات گستردة اجتماعي ، اقتصادي و هنري زدند و حكومتي متمركز و از نظر سياسي و نظامي قدرتمند بوجود آوردند . ساسانيان با تأسيس شهرها ، ساختن سدها و مهار آب رودخانه ها در بهبود سيستم كشاورزي كوشيده و با حمايت و توسعة صنايع مختلف در جهت رشد اقتصادي كشور تلاش نمودند . آن ها موقعيت ويژة ايران در عبور كاروان ها و امر تجارت را درك كرده و از اين راه ثروت سر شاري بدست آوردند ، جنگ هاي چند صد ساله با روم ، دولت ساساني را به ضعف كشانيد . مديريت كشور متزلزل و دچار كشمكش هاي سياسي و مذهبي گرديده بود . در اوايل نيمة دوم سدة هفتم ميلادي با حملة اعراب و آمدن دين جديد (‌ اسلام ) طومار دولت ساساني در هم پيچيد و بدين سان دفتر تاريخ باستان ايران بسته شد .

 

2.

     هنر ايران باستان را در مجموع مي توان به چهار دورة تاريخي مهم به ترتيب زماني ذيل تقسيم بندي نمود :

1.      هنر ايران پيش از هخامنشيان

2.      هنر هخامنشي

3.      هنر پارتي

4.      هنر ساساني

1.هنر ايران پيش از هخامنشيان از اهميت فوق العاده مهمي برخوردار است ، چرا كه پايه و زير بناي هنر ساير دوران هاي تاريخي مي باشد . آن چه كه در هنر اين دوران عرضه شده است به اشكال مختلف در هنر ساير دوران ها تكرار گرديده است . هنر ايران پيش از هخامنشيان به لحاظ پراكندگي جغرافيايي و تأثيرات اجتماعي و فرهنگي ساير اقوام مجاور و يا مهاجرتهاي بزرگ از تنوع خاصي برخوردار مي باشد . نكتة بسيار مهم در جدا ئي آّن با ساير دوران هاي بعد ، عدم وجود يك قدرت مركزي و مسلط در فلات ايران است . آثار بدست آمده از تپه هاي تاريخي و مكان هاي باستاني گوياي دقيق اين نكتة با اهميت مي باشد .

     شيوة زندگي مردمي كه در فلات ايران بسر مي بردند ، ايجاب مي نمود تا در ساخت وسايل مختلف زندگي به قابل حمل و نقل بودن آن توجه داشته باشند . ‹‹ اين گونه آثار مكشوف كه از چوب و استخوان و فلز ساخته مي شده است ، معرف يك نوع هنر مشخص و قابل حملي است كه به اصطلاح ، ايزار دوره گردي ، از آن ياد مي كنيم .›› ويژگي مشترك تمامي اين ابزار و وسايل قابل حمل و نقل مجموعه اي از طرح هاي تزييني متراكم با استفاده از نقوش جانوران گوناگون مي باشد . نقش پردازي ها به طور اعم تخيلي و انتزاعي بوده و كمتر واقع نمايي مورد نظر بوده است . حتي كار را به جايي مي كشاندند كه شكل ظروف و اشياء گوناگون را به هيكل انتزاعي جانوراني تيز تك همچون بز ، ميش كوهي و انواع پرندگان كه در كوه ها و باتلاق ها شكار مي شدند و يا جانوراني سود ده مانند گوسفند ، گاو و اسب  مي ساختند ( ظروف تريومورفيك ) .

     ه . و . جنسن مؤلف كتاب تاريخ هنر در مقايسه با هنر مردم بين النهرين در اين باره مي نويسد : ‹‹ در سير هنري سومر اين شيوه به زودي متروك شد و روش مصور ساختن هيكل جانوران چون واحد ياموجودي زنده جاي آن را گرفت . ليكن در ايران به رغم نفوذ شديد هنر بين النهرين نقش و نگار جانوري به تحول و تكامل خود ادامه داد . ››[3] و چنانچه كه در هنر ساساني خواهيم ديد به اوج رشد و تعالي خود مي رسد .

     آيا اين نقوش جانوري كه در ادامه به صورت اشكال تركيبي از جانوران گوناگون در هيبت هيولا ها و موجودات غير واقعي به نمايش گذارده شدند ، فقط جنبة تزييني داشته است ؟

     با بررسي صدها آثار بدست آمده و تفكر در بارة زندگي مردمان آن دوران به طور قطع پاسخ منفي خواهد بود . اگر تنها تزيين مطرح بود ، مي توانستند با اشكال تزييني زيباتري اين كار را انجام دهند  و لزومي در بكار گيري صور تخيلي و انتزاعي جانوران نمي بود . از اين گذشته ، با توجه به زندگي سخت و دشوار مردمان آن دوران و طبيعت نا آشنا و غريب كه هر لحظة زندگي آن ها را در معرض خطر و نابودي قرار مي داد ، پرداختن صرف به تزيين شايد معقول به نظر نيايد . 

      دركنار نقوش جانوري اشكالي انتزاعي از ماه ، خورشيد ، رودخانه و ساير عوامل طبيعي ، به ويژه بر روي سفالينه ها كشيده شده كه حاكي از مفاهيم و معاني رمزي و جادويي آن ها مي باشد . انسان در برابر عوامل طبيعي و ساير موجودات خود را حقير و آسيب پذير احساس مي كرد . نياز به نيروهاي حامي و پشتيبان و يا جلب نظر و حمايت آن ها را در زندگي خود احساس مي كردند . فراواني ، باروري و بركت از جملة خواسته هاي هميشگي انسان به ويژه انسان ماقبل تاريخ بوده است . اين دعا و نيايش را به صورت اشكال نمادين و گاه رمزي و جادويي بر روي ظروفي كه هر لحظه با آن ها در تماس بوده اند ، نقش مي كردند و يا به صورت طلسم هاي بت گونه از خودو يا حيوانات سود ده و يا مكان خاصي آويزان مي نمودند . در پناه آن طلسم ، كه مخلوطي از نيروهاي قدرت مند طبيعي بودند ، به كار و زندگي مي پرداختند . اين نيروهاي حامي گاهي به شكل خدايان و يا ديو هاي غريب نمايش داده مي شد و يا تحت تأثير فرهنگ بين النهرين هيبت انساني قدرتمند و توانا مي يافت كه در لحظات سخت زندگي او را پشتيبان و قوت مي بخشيد .

  2 . هنر هخامنشي ( از نيمة اول قرن ششم پيش از ميلاد نا نمية اول قرن چهارم پيش از ميلاد ).

 هنر ايراني در دوران شاهنشاهي هخامنشي باتوجه به قدرت سياسي متمركز و حمايت همه جانبه اي كه شاهان اين سلسله از هنرمندان مي نمودند ، شكل ويژه و خاصي را به تاريخ هنر عرضه داشت . با توجه به تعدد ملل و فرهنگ هاي تابعة امپراتوري و سياست مدبرانة كورش و داريوش ، هنر هخامنشي به مثابة عرصة اي فعال جهت اراية هنرهاي خاورميانه و نزديك تحت نظر و هدايت پارسيان درآمد . تخت جمشيد كه بنا بر كتيبه هاي داريوش حاصل تلاش و مشاركت هنرمندان كلية اقوام امپراتوري است ، سمبل هنر هخامنشي مي باشد .

     آن چه كه مورد توجه و نظر شاهان هخامنشي بود ، نمايش قدرت ، عظمت و تسلط حكومت در يك نمايش باستاني و مذهبي بود . نوروز باستاني با تمامي اعتقاداتي كه در پشت سر خود داشت ، فرصتي فراهم نموده بود تا قدرت سياسي كه با خدايان ، خاصه اهورامزدا ، ارتباط داشت و رسالت گسترش عدالت و صلح را در زمين بر عهده گرفته بود را در معرض ديد همگان قرار دهد .

     در نگاهي گذرا به نقوش تخت جمشيد ، تمامي آن نقوشي راكه در پيش از هخامنشيان در آثار مكشوفه آمده است ، مشاهده مي كنيم . آن نيروي سحر و جادويي نقوش ، اين بار پر قدرت تر خودنمايي مي كنند .  طلب فراواني ، بالندگي و باروري طبيعت ، اين بار با قدرت و صلابت افزون تري و در ابعادي بسيار بزرگتر در تزيينات معماري  و تشريفات سلطنتي وارد مي شوند . ر . گيرشمن ، باستانشناس فرانسوي در بارة هنر هخامنشي مي نويسد : ‹‹ هنر هخامنشي كمتر به صحنه هاي مربوط به زندگاني حقيقي توجه دارد . تصوير طويل خراجگزاران در پلكان تخت جمشيد ، تاحدي كوششي به سوي واقع پردازي ( رئاليسم ) مي باشد . زيرا هدف عمده آن ها از يك سوي تجسم قدرت شاه بود و از سوي ديگر ، نشان دادن تنوع مللي كه شاهنشاهي را تشكيل مي دادند . هنر مزبور هنري است در خدمت قدرت و مافوق همه هنري تزييني به شمار مي رود . در تعقيب اين هدف ، هنرمندان عصر در نقاشي حيوانات تفوق يافتند . سبك تزييناتي كه در عهد داريوش بكار رفته داراي مشخصات ذيل است : صراحت ، تعادل ، قدرت استحكام و بر روي سنگ سجية حقيقي عهد خود را تعبير مي كند . ››[4]

     آقاي جنسن نيز ضمن بيان تأثيرات هنري ساير ملل در هنر هخامنشي بر شيوة ايراني و منحصر به فرد بودن آن تأكيد دارد و در بارة نقوش جانوران در تخت جمشيد مي نويسد : ‹‹گر چه اصل خود جانوران به هنر آشوري مي پيوست ليكن نحوة تركيب يافتن آن ها با يكديگر چيزي نبود جز همان شيوة زيورسازي لرستان . با اين تفاوت كه در سر ستون ها هيكل جانوران به ابعاد بزرگتري در آمده است . در ظاهر اين عنصر را معماران ايراني از ميراث هنر بومي دوران دوره گردي اجداد خويش اقتباس كرده بودند . ››[5]

 

3 . هنر پارتي (‌ اشكانيان از اوايل نيمة دوم سدة سوم پيش از ميلاد تا اواسط اول سدة سوم ميلادي ) . به نظر اكثر محققين ، هنر پارتي هنري است كه ‹‹ پيوستگي ميان هنر هخامنشي و هنر ساساني را تأكيد مي كند و از سوي ديگر در پيدايش يك خانوادة هنري شرقي كه بوسيلة سنت هاي خود بدان مي پيوسته ، نقش نيروي برتر را دارد . ››[6]  هنر پارتي در ابتدا متأثر شديد از يوناني دوستي بود . ولي رفته رفته سنت هاي كهن شرقي و ايراني جاي آن را گرفت . همين مسئله سبب گرديد تا از نظر فني كارهاي هنري به انحطاط كشيده شود و فنون بدوي بكار گرفته شود . ر.گيرشمن در اين باره مي نويسد : ‹‹ هنر پارتي انحطاط در كارهاي هنري را به حداكثر رسانيد و تأثير آن حتي در نخستين مصنوعات عهد ساساني مشهود است . اما هنر مزبور با وجود عدم ارزش فني به همين وسيله توانست آن چه راكه ميراث اجدادي و ملي ، عاري از هر گونه نفوذ خارجي ، محسوب مي شد ، احياء كند . ››[7]

     هنر پارتي در زمينة شهرسازي و معماري ساختن كاخ ها و سردابه هاي مذهبي ، حجاري ها و نقاشي ديواري و ساير زمينه هاي هنري آثار بسيار با ارزشي را از خود بر جا ي گذاردند . در تمامي اين آثار رد پاي سنن قبل به خوبي مشهود است .

 

4 . هنر ساساني ( از اواسط نيمة اول سدة سوم ميلادي تا اوايل نيمة دوم سدة هفتم ميلادي ). ساسانيان مردماني از خطة فارس بودند كه خود را وارثان هخامنشيان مي شمردند و رسيدن به حد اعلاي قدرت و عظمت هخامنشيان منظور و هدف ايشان بود . در هنر ساساني اين خواستة سياسي كاملا مشهود است . ساسانيان براي رسيدن به اين هدف خويش مي بايست ميراث دار كلية سنت هاي شرقي مي شدند و آن چه را كه بر اثر نفوذ عوامل خارجي تا حدودي پنهان مانده بود ، ابقاء و زنده سازند . ولي همانطور كه اشاره شد ‹‹‌ معرف يك تجدد و احياي ناگهاني نيست . ››[8] هنر ساساني بنا به نظر آندره گدار ،‌‹‹ با تمدن هاي بيگانه اي كه مجذوب آن شده بود ايجاد رابطه نمود تا از فوائدي كه اين ارتباط در برداشت بدون از دست دادن چيزي بهره مند شود و همچنان ويژگي هاي ايراني خود را حفظ كند . ››[9]

     ساسانيان در ابتدا بسياري از نقوش برجستة صخره اي خود را كه فتح و پيروزي و قدرت و تسلط آنان را بازگو مي كرد در زير پاي آرامگاه شاهان هخامنشي ايجاد كردند . آنان با توجه با اين كه همچون هخامنشيان نمي توانستند كاخ هاي باشكوه با سقفي بلند و مسطح از چوب بر پا دارند ، با استفاده از معماري محلي كاخ هايي با طاق ها و گنبدهاي عظيم ساختند كه شتاب در ابراز قدرت ، ساخت آن ها را سست و ناپايدار نمود .

     ‹‹ هنر ساساني كه آخرين جلوة هنر شرقي قديم است و قدمت آن به چهار هزار سال مي رسد ، خود معجوني از هنر ايراني كه متجاوز از هزار سال بر آن گذشته و در هاي آن به  روي جريانات خارجي باز مانده است . وي آن ها را پذيرفت و طبق سنن محلي تغيير داد . ››[10]

     بدين لحاظ است كه دوباره نقوش جانوري با شدد و كثرت فراواني در آثار دورة ساساني به ويژه بعد از اصلاحات مذهبي كه در برابر جريانات ساير مذاهب اتخاذ گرديد ، ديده مي شوند . لوكونين ، مورخ روسي ، در اين باره مي نويسد : ‹‹ تصوير حيوان ها كه مظاهر ايزدي گوناگون بشمار مي آمدند از آن پس به يكي از خطوط اصلي هنر ايران ساساني بدل گشت . تصوير شناسي مذهبي بسياري از تصويرهاي نامبرده را داراي سوابقي بيش از هزار سال مي شناسد . ››[11]

     در تصوير شناسي اين دوره صحنه هاي بزم ، شاه بر تخت نشسته يا رزمجو يا در حال شكار ، پياده يا سوار ،‌موضوعاتي هستند كه در هنرهاي ساساني مدام به كار رفته است .

 

 

3.

     همانطور كه اشاره شد تا پيش از برقراري حكومت متمركز هخامنشيان فعاليت هاي هنري مردماني كه در فلات ايران زندگي مي كردند به صورت پراكنده بر اساس اعتقادات و خواسته هاي اجتماعي تحت تأثير روابط دروني و يا با ساير اقوام به حيات خود ادامه مي داد . و چون در شرايط زيستي يكساني بسر مي بردند و پيوند هاي اقتصادي و اجتماعي محكمي بين آنان برقرار بود ، در روش ها و شيوه هاي هنري تقريبا از اصول يكساني پيروي مي كردند كه پيش اين شرح داده شد .

     با تشكيل دولت ايلام و به تبع آن دولت ماد و شرايط خاصي كه در منطقة خاورميانه و نزديك فراهم آمده بود ، ضرورت يك هماهنگي و انسجام سياسي و اجتماعي در سراسر منطقه احساس گرديد . هخامنشيان با شناخت و درك اصولي از موقعيت زماني ، توانستند اين اقدام بزرگ تاريخي را با موفقيت به سرانجام رسانند و سربلند و پيروز همچون سنون هاي تخت جمشيد در تاريخ جاودان بمانند .

     موفقيت هخامنشيان در عرصة سياست بر فعاليت هاي هنري هنرمندان نيز اثرات عميق بر جاي گذارد . هنرمندان تا پيش از آن بيشتر در پي نمايش و عرضة خواسته هاي اعتقادي و مذهبي گروه هاي قومي خود بودند . و بر اين مبنا آثاري كه خلق مي نمودند با نحوة زندگي آنان هماهنگ بود . هنرمندان در يك چهارچوب فكري و اجتماعي با توجه به ويژگي هاي قومي و محلي نقوشي را كه مورد توجه مردمان بود ، پديد آورده و بارها و بارها تكرار مي كردند . امكان خلاقيت و يا توسعة فعاليت بسيار محدود بود . به عنوان مثال هنرمندان فلزكار لرستان مي بايستي طلسم ها ،‌ بت ها و يا ابزار آلاتي كه به شكل نقوش جانوري مي ساختند در اندازه و ابعاد كوچك ارايه مي كردند تا به سهولت توسط طايفه هاي كوچ نشين قابل حمل و نقل بوده و پشتيبان خانواده ، دام ها و مراتع آن ها باشند و به هنگام مرگ همراه متوفي دفن گردند . اين هنرمندان حتي گاه مجبور بوده اند در طي مسير هاي كوچ طايفة‌خود ، در هر مكاني كه مناسب مي يافتند و طايفة اسكان يافته بود ، فعاليت خود را انجام دهند . با روي كار آمدن هخامنشيان مشاهده مي شود كه همان نقوش با همان تركيب سازي جانوري و فنوني كه در ساخت آن به كار رفته است در ابعاد و اندازه هاي عظيم الجثه به نمايش در مي آيند و و اين بار حامي شاه بزرگ و مردمان يك امپراتوري مي گردند . گاوان بالداري كه بر درگاه ملل در تخت جمشيد بر پا گشته اند به اتفاق نظر اكثر محققين شايد يه ظاهر از درگاه هاي آشوري تقليد شده باشد ، ولي اجراي آن كار هنرمنداني است كه اعقاب آنان زرگري خوب مي دانستند و آثاري گرانبها در لرستان ، مارليك ، حسنلو و زيوية كردستان از خود بر جاي گذارده اند .

     مي توان چنين استنتاج نمود ، هخامنشيان با برقراري تمركز و قدرت دنباله اش ، همانطور كه به كلية امور زندگي مردم آن دوران هماهنگي و نظمي ويژه بخشيدند ، فعاليت هاي هنري هنرمندان را نيز ‹‹ منتظم و هدفدار ›› و ‹‹ نظارت و هدايت ›› نمودند . آن چه كه هخامنشيان مبناي اصول هنري خويش قرار دادند ، بر اساس يك توافق همگاني ، احترام متقابل و مشاركت صورت گرفت . مشاركت هنرمندان كلية اقوام امپراتوري در ساختن بناي تخت جمشيد و پيروي نمودن از ويژگي هاي هنر هخامنشي در ساير نقاط در خلق آثار هنري حتي تا دور افتاده ترين نقاط امپراتوري ، نشانگر پارادايمي است كه مورد پذيرش جامعة هنري آن دوران قرار گرفته است . ورود از پيش علم به پارادايم و فعاليت هاي علم عادي همانطور كه تامس كوهن مطرح كرده است .

      در اين پارادايم ، شاه محور اصلي تمامي امور است . لذا بايستي بزرگتر از ديگران ترسيم گردد ( سنتي كه پيش از آن نيز مرسوم بوده است ). اگر پيش از اين موجودات افسانه اي ، ديوها و يا خدايان به نبرد با نيروهاي بد و اهريمني مي پرداختند و نبرد آنان بركت و فراواني و باروري به همراه مي آورد ، اين بار شاه با پيوندي كه با خدايان ، به ويژه اهورامزدا – مظهر پاكي و نور – داشت به نبرد با پليدي ، خشكسالي و جنگ مي پردازد . و در نبرد هميشه پيروز خود باران ، باروري و صلح و عدالت به مردمان عرضه مي كند . پيوند شاه با آسمان و دعاي خير او براي مردمان امپراتوري ، الگوي جديد نقوشي مي گردد كه تا پيش از آن به صورت نمادها و جادو نشان داده مي شد .

     همان شيرهايي كه در نقوش مهرهاي ايلامي و ... نشسته بودند و يا به نبرد با گاوان مي پرداختند ، در تخت جمشيد با قدرت ، انضباط و عظمت افزون تري در ابعادي بزرگ بر گاو ورزو حمله برده و فراواني و بركت را به مردمان عرضه كرده است .  

     هنرمندان دوران هخامنشي طبق نظر و بينش حاكمان وقت و آرامش و صلحي كه فراهم نموده بودند ، سنت هاي كهن را با وقار و متانت خاصي عرضه نمودند و خود سنت هايي را رايج كردند كه  صدها  سال تداوم يافت و حافظ و ميراث دار سنن هنر كهن سال شرق ميانه و نزديك شد . در اين به اصطلاح پارادايم هنرمند جايي براي ابراز سلايق شخصي و يا ابتكارات مجرد ذوقي ندارد . آن چه مد نظر است و وي بايستي در بيان آن بكوشد تلاش در جهت بيان قدرت و صلابت حكومتي كه بر بنياد سنت هاي كهن بر پا گرديده است . چنين است كه كلية‌زمينه هاي هنري از سنگ نگاري گرفته تا فلزكاري و سفالگري و پارچه بافي و ... در يك وحدت و انسجام كامل هنري پديد مي آيند . بطوري كه گويي همه آفريدة يك تن است . اين فعاليت هاي هنري را مي توان همان علم عادي كه تامس كوهن از آن ياد مي كند ، ناميد . ( علم عادي متضمن تلاش هاي مفصلي جهت توسعه و بسط پارادايم است با اين هدف كه تلائم و سازگاري بين پارادايم و طبيعت افزايش يابد.[12] )

     هنرمندان دوران پارتي نيز با اندكي تأخير در نهايت همان راهي را طي كرده اند كه اسلاف هخامنشي آن ها پيموده بودند . آنان سنن كهن ايراني را با تأثيراتي كه پذيرفته بود به دست هنرمندان ساساني سپردند وحلقة اتصال زنجيري شدند تا پارادايم توسعه يافته حفظ و بقاء يابد . هنر ساساني براي بقاء و فعال نگه داشتن آن چه كه هزاران سال بود در اين نقطه از جهان پديد آمده بود ناچار بود خود را غني ساخته و سازگار نمايد . لذا تأثيرات خارجي را با آغوش باز پذيرفت بدون آنكه تغيير ماهيت دهد . نقوش جانوري دوباره با تنوع ومعاني كهن خويش عرضة وجود يافتند و موضوعاتي چون شكار كه ريشه در كهن ترين آيين هاي نمادين داشت به صورت شاهي كه قدرت همه از آن اوست ، نمايش يافت . همان شكاري كه در زمان هخامنشيان در هيبت شاهي كه به شكار جانوران تركيبي مي پرداخت ، با اين تفاوت كه در هنر هخامنشي شاه در كمال آرامش و متانت اين كار را انجام مي دهد ولي شاه ساساني با شتاب و سرعت ، به تاخت بدنبال شكار مي تازد . شايد اين گوياي عدم ثبات و اطمينان خاطري باشد كه شاهان ساساني از موقعيت حكومت خود در منطقة خاورميانه و آسياي مركزي داشتند و هميشه در آرزوي برقراري ثباتي همچون هخامنشيان بسر مي بردند . آنان حيات خود را در حفظ و نگهداري رسوم كهن مي ديدند و رسوم كهن ديگر پاسخگوي خواسته هاي زمانه نبود .

      هنرمندان ساساني نيز همچون اسلاف  خويش در پارادايمي  قرار داشتند كه تجليل قدرت سياسي و نظامي با استفاده از سنن و شيوه هاي رايج و مطابق سليقة شاهان هدف آن بود . هدفي كه فعاليت هاي هنري ايشان را در اين راستا هدايت و نظارت مي كرد . آنان نيز در ابتدا صخره هاي كوهستان هاي فارس را كه نشان هخامنشيان بر سينه داشتند ، به نمايش قدرت و عظمت و پيروزي خويش قرار دادند . باز هم شاه بزرگتر از سايرين نمايان شد و همچون شاهنشاهان هخامنشي و حاكمان محلي پيش از آن ها ، دشمنانشان را بر زير پاي خود و با اسبان قدرتمند خويش له كردند .

     كاخ هايي با سقف هايي بلند بر پا داشتند و همچون گذشته با نفوش جانوران و گل هاي جاويدان در حال شكوفايي و رمز آميز آنان را پوشاندند . اگر هنرمندان هخامنشي از سنگ و آجر لعاب دار براي تزيين كاخ ها استفاده مي كردند ، هنرمندان ساساني از گچ و نقاشي ديواري استفاده مي كردند . پلاك هاي گچي مزين به نقوش جانوران در سراسر ايران بكار برده شد . نقش گراز از شش هزار سال قبل در ايران به صورت سفالينه ساخته شده تا آخرين آثار هنر دورة ساساني ( طاق بستان ) همچنان فعال و زنده خود را عرضه مي دارد . ‹‹ ايدت پرادا ›› در كتاب ‹‹ هنر ايران باستان ›› در اين باره مي نويسد : ‹‹ احتمال مي رود كه پيكرة فوق ( مجسمة سفالي گراز از تپة سراب كرمانشاه مربوط به شش هزار سال ق از م ) براي اين ساخته شده است تا به نحوي موفقيت آتي را در شكار گزار تضمين كند . اين مفهوم جادويي يا بهتر بگوييم مفهوم عملي هنر براي مردمي كه خواستار اين گونه اشياء بودند و كساني كه آن ها را مي ساختند به ظاهر تا زمان ساسانيان در ايران پا بر جا مانده است .[13] ››

     هنر  ساساني آخرين تلاش براي حفظ پارادايمي است كه صد ها سال پا بر جا مانده بود . دنياي كهن ديگر قادر به هماهنگ نمودن خود با دنياي جديد در حال  تكوين نبود . فروپاشي سلسله ساساني با توجه به نظرية تامس كوهن انقلابي بود كه در پي علم عادي و پارادايمي جديد را عرضه مي داشت .

     اعوجاجاتي كه پارادايم هنر ايران باستان بدان دچار گرديد ، از زمان فرو پاشي سلسلة هخامنشيان آغاز و تا پايان سلسلة ساساني ادامه داشت . حملة اسكندر و ورود فرهنگ و هنر هلني به ايران بحراني بود كه از خارج به هنر ايران وارد آمد . ولي بدليل قوت و توانايي كه هنر ايران باستان در سينه پنهان داشت ، به صورت غير رسمي به حيات خود ادامه داد تا اين كه دوباره در اواسط سلسلة پارتي و به طور مشخص به صورت رسمي در سلسلة ساساني نمود و ادامه يافت . در دورة ساساني بحران به شكل تضادهاي دروني ميان واقعيت ها و سنن كهن خود را جلوه گر ساخت . راه حل هايي همچون تاييد دين زرتشت به عنوان دين رسمي كشور ، تهيه و تدوين مجدد اوستا ( كتاب مقدس زرتشتيان ) ، پيروي از روش هاي كهن هنري ، سركوب ساير مذاهب و ... نتوانست از شدت اعوجاجات بكاهد . تلاش هاي خسرو پرويز براي احياء سلطنت و گسترش بي ثبات امپراتوري كه بر اثر جنگ هاي كسالت آور و فرسايشي چند صد ساله با روم دچار ضعف و سستي گرديده بود ، بي نتيجه ماند و خود قرباني بحران فراگير شد .

     طبق نظر كوهن : ‹‹ يك اعوجاج هنگامي جدي و مشكل زا محسوب خواهد شد كه ملاحظه شود بنيادهاي پارادايم را هدف قرار داده است .››[14] اگر يك يك اعوجاجات هنر دوران ساساني را بررسي نماييم ، متوجه خواهيم شد كه هر يك مستقيم و يا غير مستقيم بنيادهاي سست و فرسودة سنن دنياي كهن شرقي را مورد سؤال قرار داده بودند . وخامت بحران هنگامي شدت يافت كه عقايد تازه و نويد بخشي ظهور كرد كه نظر همگان را به سوي خود جلب نمود .

 

نتيجه

     از آن چه كه گذشت مي توان چنين استنباط نمود كه هنر پيش از هخامنشيان به دليل پراكندگي و عدم وجود انتظام و اهداف مشخص در مرحلة پيش پارادايمي بسر برده كه بدنبال خود پارادايم هنر هخامنشي كه پرچمدار هنر ايران باستان مي باشد ، تشكيل مي گردد . اين پارادايم تا پايان دروة ساساني دوام مي يابد و بر اثر اعوجاجات پي در پي و تحولاتي كه در جهان آن دوران پديد مي آيد از هم فرو مي پاشد .

     لذا مي توان هنر ايران باستان را به مثابه‌يك پارادايم تلقي كرد . پارادايمي كه چند هزار سال فعاليت هاي هنري اين سرزمين را ‹‹ هدايت و نظارت ›› نمود . هنرمنداني كه در اين پارادايم بسر مي بردند ، بر طبق اصول و سنن كهن كه از هزاران سال پيش بر جاي مانده بود، دست به خلق آثار هنري مي زدند . اين اصول و سنن كهن با تأثيراتي كه در طول زمان از ساير جريانات اجتماعي مي گرفت ، غني تر شده و شكل هاي تازه تري مي يافت ولي اصول همچنان مورد توجه و پذيرش هنرمندان بود . هنرمندان در ساية حمايت گسترده اي كه شاهان از فعاليت هاي آنان مي نمودند و امكان اجراي طرح هاي بزرگ هنري را با به توجه خواسته هاي خود را فراهم مي كردند ، شاهكارهاي بزرگ هنري بي نظيري را به تاريخ هنر بشري عرضه داشتند و با آثاري كه از خود بر جاي گذاردند ما را با جهان باستان در خاورميانه و نزديك پيوند داده اند .     


[1] . چالمرز، آلن ف ؛ چيستي علم ؛ ترجمة سعيد زيبا كلام ؛ تهران : انتشارات علمي و فرهنگي ،74، ص 114.

[2] . همان منبع .

[3] . جنسن ، ه و ؛ تاريخ هنر ؛ ترجمة پرويز مرزبان ؛‌ تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي ،‌ 59 ،‌ص58.

[4] . گيرشمن ، ر ؛ ايران از آغاز تا اسلام ؛ترجمة محمد معين ؛تهران: انتشارات علمي و فرهنگي ،64 ،ص189 .

[5] . جنسن ، ه و ؛ پيشين ، ص60 .

[6] . گيرشمن، ر؛هنر ايران ،پارت و ساساني ؛ترجمة فره وشي؛‌تهران :انتشارات علمي و فرهنگي ، 70 ،ص116 .‌

[7] . گيرشمن ، ر؛ ايران از آغاز تا اسلام ؛ پيشين ، ص 329 .

[8] . همان منبع ، ص 384 .

[9] . گدار،آندره ؛ هنر ايران ؛ ترجمةبهروز حبيبي ؛ تهران : دانشگاه ملي ايران ، 58 ، ص 232 .

[10] . گيرشمن ،ر؛ ايران از آغاز تا اسلام ؛ پيشين ، ص384 .

[11] . لوكونين ؛ تمدن ايران ساساني ؛ترجمة عنايت الله رضا ؛تهران:انتشارات علمي و فرهنگي،72،ص156 .

[12] . چالمرز ،آلن ف ؛ چيستي علم ؛پيشين ، ص116 .

[13] . پرادا ، ايدت ؛ هنر ايران باستان ؛ ترجمةيوسف مجيدزاده ؛ تهران :دانشگاه نهران ، 57 ، ص 10 .

[14] . همان منبع ، ص 120 .

نوشته : حمید رضا محبی در ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظروز۱۳۸٥/۱٠/٧